Jump to content

Jak zostać członkiem Stow. But w Butonierce?


damiance
 Share

Recommended Posts

Witajcie,

Tak, jak obiecałem przedstawiam informacje o typach członkostwa dostępnych w Stowarzyszeniu But w Butonierce.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia - poniżej cały rozdział ze statut dot. celów Stow. i typów członkostwa - proponujemy Wam dwie podstawowe możliwości:

1. Członek Zwyczajny

2. Sympatyk Klubu

Ad. 1

Oferta skierowana do osób zaangażowanych, chcących aktywnie wspierać Stow. nie tylko składką członkowską (20 pln / mies), ale również swoją pracą / pomysłami. Jak widzicie w statucie, ta grupa ma najwięcej praw i obowiązków. Aby zostać członkiem potrzebna jest rekomendacja 2 obecnych członków i zatwierdzenie kandydatury przez Zarząd Stow. Członkowie zwyczajni mają nadawaną na forum rangę "Stowarzyszenie".

Członkostwo zwyczajne oznacza między innymi następujące korzyści:

1. przynależność do grupy opiniotwórczej składającej się z osób posiadających wiedzę / doświadczenie w tematach będących przedmiotem aktywności Stowarzyszenia, pozwalającą na rozwijanie osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń.

2. wstęp na organizowane przez Stow. imprezy zamknięte (spotkania z rzemieślnikami / przedstawicielami interesujących nas firm, spotkania "integracyjne", szkolenia itp.)

3. indywidualnie wynegocjowane dla członków zniżki w firmach współpracujących ze Stow.

4. dostęp do "zamówień forumowych" koordynowanych przez Stow., na najlepszych możliwych warunkach i z pierwszeństwem (w stosunku do Sympatyków Klubu)

5. możliwość udziału w testach produktów, przed ich wprowadzeniem do oferty firm współpracujących ze Stow.

Naszym celem jest podnoszenie rangi naszej organizacji stąd zapisany w statucie wymóg otrzymania rekomendacji 2 obecnych członków. Jestem przekonany, że wielu z Was otrzyma takie rekomendacje (informację o rekomendujących należy wpisać w deklarację) a nawet bezpośrednie zaproszenie do członkostwa - obserwujemy aktywność na forum i szansa na otrzymanie zaproszenia do naszego grona zawsze istnieje.

Wzór deklaracji członkowskiej będziecie mogli otrzymać od obecnych członków.

Ad. 2

Ta forma stowarzyszenia się jest pomyślana jako etap przed "członkostwem zwyczajnym" lub dla osób, które nie są zainteresowane aktywnością jako członek zwyczajny, ale popierają cele Stowarzyszenia. Nie ma tutaj obowiązku opłacenia składki, a przyjęcie do grona Sympatyków klubu następuje po złożeniu deklaracji niewymagającej zatwierdzenia przez Zarząd Stow. Zakres danych jakie musi przekazać Stowarzyszeniu osoba, aby została wpisana do rejestru sympatyków to wyłącznie: imię, nazwisko, adres e-mail, nick z forum. Sympatycy klubu będą mieli nadawaną na forum rangę "Sympatyk Klubu".

Status Sympatyka Klubu oznacza następujące korzyści:

1. Istotne zwiększenie szans na "członkostwo zwyczajne" w przyszłości

2. na warunkach każdorazowo ustalonych - możliwość wstępu na organizowane przez Stow. imprezy zamknięte (spotkania z rzemieślnikami / przedstawicielami interesujących nas firm, spotkania "integracyjne", szkolenia itp.)

3. na warunkach każdorazowo ustalonych - dostęp do "zamówień forumowych" koordynowanych przez Stow.

Wzór deklaracji członkowskiej będziecie mogli otrzymać wysyłając maila o tytule "deklaracja - Sympatyk Klubu" na adres

info(at)butwbutonierce.pl

Deklaracje będą rozsyłane partiami 2-4 razy w miesiącu. Deklarację należy wypełnić i przesłać listem na adres stowarzyszenia podany tutaj:

http://www.butwbutonierce.pl/pl/kontakt

pozdrawiam

Damiance

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FRAGMENT STATUTU STOWARZYSZENIA

Preambuła

Stowarzyszenie „But w Butonierce – Bespoke Social Club” jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją osób kierujących się w życiu ideałami prawdy, dobra i piękna, ceniących europejskie dziedzictwo kulturowe, zasady etykiety i europejską sztukę rzemieślniczą oraz chcących propagować te wartości w społeczeństwie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie „But w Butonierce – Bespoke Social Club”, zwanej dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samodzielnym i samorządnym zrzeszeniem osób, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011, Nr 112, poz.654 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Statutu.

2. W tłumaczeniu dokumentów Stowarzyszenia na języki obce używa się nazwy Stowarzyszenie „But w Butonierce – Bespoke Social Club”.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, podobnym charakterze i podobnym profilu działania.

§ 3

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Prace związane z uczestnictwem w organach Stowarzyszenia członkowie wykonują nieodpłatnie.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

4. Członek Stowarzyszenia może zostać zatrudniony jako pracownik Stowarzyszenia lub przyjmować zlecenia od Stowarzyszenia, o ile zakres jego obowiązków jako pracownika bądź zleceniobiorcy nie jest związany z jego uczestnictwem w organach Stowarzyszenia.

5. Jako działalność pomocniczą Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się własnym znakiem słowno-graficznym oraz stroną WWW.

2. Stowarzyszenie ma prawo używać godła, herbów, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nazwa, znak słowno-graficzny, strona WWW oraz inne oznaczenia i symbole Stowarzyszenia stanowią dobra osobiste Stowarzyszenia i są prawnie zastrzeżone.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia

§ 5 Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia „But w Butonierce – Bespoke Social Club” jest:

• propagowanie w społeczeństwie elegancji i zasad savoir vivre

• upowszechnianie wiedzy na temat europejskiej/światowej, a w szczególności polskiej sztuki rzemieślniczej

• propagowanie aktywnego i eleganckiego spędzania czasu oraz rywalizacji sportowej

• integracja czlonków oraz środowiska rzemieślniczego

§ 6 Działania Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez:

1. stworzenie i prowadzenie witryny internetowej o tematyce związanej z męską elegancją, ubiorem, usługami rzemieślniczymi (krawiectwo, szewstwo, zegarmistrzostwo itp.), a także rynkiem kolekcjonerskim i aukcyjnym;

2. prowadzenie forum internetowego oraz organizowanie innych platform wymiany informacji pomiędzy Członkami Stowarzyszenia i innymi zainteresowanymi osobami;

3. wydawanie książek, broszur i informatorów o tematyce statutowej oraz opracowywanie i publikacje artykułów o tej tematyce w innych środkach przekazu;

4. prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań naukowych związanych z męską elegancją, ubiorem w aspekcie socjologicznym i technicznym oraz historią tych dziedzin oraz współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie doskonalenia zawodowego;

5. współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi podmiotami realizującymi podobne cele statutowe w zakresie szerzenia wiedzy technicznej, historii ubioru, rzemieślnictwa oraz elegancji;

6. organizowanie warsztatów, odczytów, zjazdów, kursów doskonalenia zawodowego, szkoleń oraz spotkań popularyzatorskich;

7. organizację konkursów i turniejów wiedzy;

8. krzewienie zasad savoir-vivre w zakresie dobrego wychowania,

stylu i dobrego smaku;

9. gromadzenie fachowej wiedzy i informacji o przedmiotach związanych ubiorem, elegancją i sztuką rzemieślniczą mających wartość kolekcjonerską lub zabytkową;

10. umożliwienie członkom Stowarzyszenia i innym zainteresowanym osobom wymiany kolekcjonerskiej;

11. organizację cyklicznych spotkań członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób oraz innych imprez, służących wymianie i pogłębianiu wiedzy w dziedzinach objętych niniejszym Statutem;

12. organizację imprez kulturalnych;

13. wspieranie rzemieślniczej działalności produkcyjnej i usługowej oraz handlu opartego na tradycyjnych wartościach i fachowej osobistej obsłudze klienta;

14. ocenę działalności podmiotów gospodarczych w zakresie jakości produkcji, sprzedaży oraz świadczenia usług rzemieślniczych ujętych w niniejszym Statucie;

15. wyróżnienie i wskazywanie tych produktów i usług, które charakteryzują się wyjątkowymi cechami jakościowymi, technologicznymi, stylowymi oraz podejściem do klienta;

16. doradzanie i udzielanie konsultacji w zakresie wymienionych w Statucie dziedzin;

2. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie wymienione w § 6 ust. 1 – 16 mają charakter niedochodowy.

Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki

§ 7 Członkostwo

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych, w tym członków założycieli Stowarzyszenia,

b. honorowych,

c. wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana za przestępstwo umyślne oraz nie pozbawiona praw publicznych.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która opłaca składki członkowskie oraz zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub krzewionych przezeń wartości.

§ 8 Nabycie członkostwa

1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po opłaceniu składki członkowskiej

2. Członkostwo wspierające nabywa się na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji

członka wspierającego oraz opłaceniu składki członkowskiej.

3. Jeżeli formą wsparcia Stowarzyszenia przez członka wspierającego, określoną w deklaracji

Członkowskiej, są inne świadczenia obok opłacania składki członkowskiej, Zarząd spisuje dodatkowo z takim członkiem wspierającym umowę określającą każdorazowo warunki członkowstwa i współpracy.

4. Zarząd decyduje o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających na najbliższym

regularnym posiedzeniu po założeniu deklaracji członkowskiej przez Kandydata.

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy 15 Członków Stowarzyszenia.

6. Członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia

uzyskują miano „Członków Stowarzyszenia Męskiej Elagancji But w butonierce”.

7. Członkowie wspierający, niebędący osobami fizycznymi, działają w Stowarzyszeniu za

pośrednictwem przedstawiciela.

§ 9 Prawa i obowiązki członków

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jednakże bierne prawo

wyborcze przysługuje członkom w wieku powyżej 18 roku życia,

b. udziału imprezach, w tym zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i In.,

organizowanych przez Stowarzyszenie, i korzystania z poradnictwa i innych świadczeń Stowarzyszenia w miarę możliwości na warunkach preferencyjnych,

c. zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia co do

działalności Stowarzyszenia,

d. noszenia odznaki organizacyjnej ,

e. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi maja takie prawa jak Członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego

3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą

jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Poza tym mają

takie same prawa, jak członkowie zwyczajni i honorowi.

4. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:

a. aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz popierać, realizować i propagować jego cele,

b. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków,

c. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia

5. Członkowie zwyczajni maja obowiązek opłacania składek członkowskich. Z opłacania

składek zwolnieni są członkowie honorowi.

6. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się ze świadczeń, wynikających z

deklaracji członkowskiej, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 10 Ustanie członkostwa

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,

b. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz nieprzestrzegania statutu bądź uchwał Stowarzyszenia,

c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni po otrzymaniu uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu bądź decyzja w sprawie odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu, jest ostateczna.

3. Członkowie honorowi nie mogą zostać pozbawieni członkostwa w trybie przewidzianym w §10 ust. 1 lit. b (wykluczenia przez Zarząd).

§ 11 Sympatycy i Ambasadorowie Klubu

1. Sympatykiem Klubu może zostać każda osoba nie będąca członkiem w rozumieniu § 7 pkt. 1 lit. a), B) i c) oraz deklarująca poparcie dla celów Stowarzyszenia.

2. Sympatyk Klubu zostaje wpisany do rejestru sympatyków Stowarzyszenia, prowadzonego przez Zarząd Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji sympatyka.

3. Użytkownik forum internetowego prowadzonego przez Stowarzyszenie zostaje Sympatykiem na zasadach określonych w regulaminie forum oraz w statucie Stowarzyszenia.

4. Sympatyk nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich.

5. Sympatyk może zostać wykreślony z listy sympatyków na skutek dobrowolnej rezygnacji lub wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia lub braku aktywnej realizacji jego celów.

6. Zarząd Klubu, po zasięgnięciu opinii członków na internetowym forum dyskusyjnym, może przyznać tytuł Ambasadora Klubu osobie szczególnie zasłużonej dla Klubu lub za wybitne osiągnięcia zbieżne z celami opisanymi w niniejszym statucie.

(...)

Link to comment
Share on other sites

dziękuje za napływające prośby o deklaracje sympatyka. Niestety nie jestem w stanie odpisać każdemu z osobna, ale odkładam zapytania w stosownym folderze i - jak pisałem powyżej - odpowiem "zbiorczo" przesyłając wzór deklaracji.

pozdrawiam

Damian

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Koledzy,

dwie transze deklaracji dla "Sympatyków Klubu" zostały już wysłane zainteresowanym osobom.

Jako pierwsza została odesłana do Stowarzyszenia deklaracje kolegi montparnasse, który niniejszym przechodzi do historii naszego Buta w Butonierce jako pierwszy Sympatyk Klubu :)

pozdrawiam, ... w oczekiwaniu na pozostałych Sympatyków.

Damian

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Nic mi nie wiadomo o odpowiedniej wiedzy, a stroju w szczególności - zapraszamy na spotkanie forumowe, daj się poznać, to z rekomendacją nie będzie problemu. Nie robimy przeglądu szafy, ani testu z wiedzy :)

Jak wygląda proces rekomendacji przez dwóch członków Stowarzyszenia? Rozumiem, że kandydat na członka musi posiadać odpowiednią wiedzę i strój, natomiast jakie są minima?

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.