Jump to content

Guidelines

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania internetowego forum dyskusyjnego „But w Butonierce”.
2.Forum prowadzone jest przez Stowarzyszenie But w Butonierce, zarejestrowane pod numerem KRS 0000429699
3.Pojęcia użyte w niniejszy regulaminie oznaczają:
1) Administrator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie forum. Administratorem jest Stowarzyszenie, o którym mowa w pkt 2;
2) Użytkownik – osoba zarejestrowana i uprawniona do korzystania z forum;
3) Moderator – użytkownik forum, któremu przysługują szczególne uprawnienia określone niniejszym regulaminem, w szczególności w zakresie modyfikowania wpisów dokonywanych przez użytkowników na forum oraz przemieszczania, łączenia i usuwania wątków na forum;
4) Rejestracja – procedura polegająca na wypełnieniu i przesłaniu formularza, umożliwiająca uzyskanie statusu użytkownika
5) Konto – przydzielona danemu użytkownikowi forma dostępu do forum przy wykorzystaniu wybranego przez użytkownika loginu i hasła. Nazwa konta nie może zawierać w sobie adresu internetowego, z wyłączeniem odstępstw zawartych w Regulaminie lub indywidualnie uzgodnionych z Administratorem.
4. Stowarzyszenie, o którym mowa w pkt 2, odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie na, potrzeby administrowania forum, danych osobowych podanych przez użytkowników podczas Rejestracji na forum.

II. Ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z forum
1. Tematyką forum jest klasyczna elegancja. Zawartość forum jest podzielona na działy tematyczne. Dyskusje obejmujące inną tematykę dopuszczalne są wyłącznie w dziale „Sala klubowa”. W razie wątpliwości co do zakresu tematyki forum decyduje stanowisko Moderatora lub Administratora. Forum prowadzone jest w języku polskim.
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie na forum dyskusji o charakterze politycznym oraz propagowanie treści politycznych, w tym promowanie jakiejkolwiek opcji politycznej, we wszelkich formach, w szczególności poprzez wypowiedzi na forum oraz treści i linki zamieszczane w sygnaturze lub profilu użytkownika forum. W razie wątpliwości o tym, czy niniejszy punkt regulaminu został naruszony, rozstrzyga Moderator lub Administrator.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na forum:
a) treści sprzecznych z prawem;
b ) treści naruszających dobra osobiste lub prawa innych osób;
c) wpisów zawierających ataki personalne, w tym na innych użytkowników forum;
d) treści zawierających określenia powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne;
e) wpisów niezwiązanych z tematyką forum, z wyjątkiem działu „Sala klubowa”;
f) materiałów objętych ochroną na gruncie prawa autorskiego lub prawa własności intelektualnej bez posiadania odpowiednich uprawnień w tym zakresie;
g) przekazów reklamowych w działach innych niż „Ogłoszenia rzemieślników i firm”, chyba że co innego indywidualnie Administrator uzgodnił z użytkownikiem;
h) nieprawdziwych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej związanej z tematyką forum, w szczególności zatajanie faktu prowadzenia takiej działalności lub przypisywanie sobie jej prowadzenia;
i) Wpisów pozbawionych wartości merytorycznej.
4. Przed założeniem wątku należy upewnić się, czy na forum nie istnieje wątek o analogicznej tematyce. Przed zadaniem pytania należy upewnić się, czy na forum kwestia objęta pytaniem nie była już dyskutowana.
5. Zapytania, na które użytkownik nie znalazł odpowiedzi przeszukując zasoby forum, zamieszcza się w pierwszej kolejności w wątku, którego tematyka obejmuje zagadnienie objęte zapytaniem. W razie braku takiego wątku zasadne jest założenie odrębnego wątku. Moderatorzy mają prawo zmiany tytułu wątku, jeżeli został on sformułowany niejasno lub w sposób, który nieoddane lub nieodpowiednio oddaje tematykę wątku.
6. W wypowiedziach oraz w sygnaturach nie stosuje się kolorów czerwonego lub zielonego – zastrzeżonych dla Moderatorów; inne kolory mogą być stosowane pod warunkiem zapewnienia czytelności.
7. W przypadku zamiaru zamieszczenia na forum cudzego utworu użytkownik jest zobowiązany uprzednio ustalić, czy zamieszczenie takiego utworu nie narusza praw osób trzecich.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonywanych na forum przez użytkowników.
9. Administrator nie odpowiada za przechowywanie prywatnej korespondencji użytkowników przekazywanej za pomocą funkcji „Wiadomości prywatne”.
10. Administrator ma prawo usunąć Konto użytkownika forum w przypadku, w którym nie logował się on na forum przez okres co najmniej 6 miesięcy.
11. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykazującym związek z tematyką forum, obowiązana jest ujawnić ten fakt Administratorowi.
12. Użytkownik forum, który chce zamieścić na forum treść mogącą służyć bezpośrednio lub pośrednio do uzyskiwania przychodów, w szczególności odnośnik (link / baner) do prowadzonego przez siebie bloga, sklepu internetowego lub odnośnik afiliacyjny, zobowiązany jest uzyskać na to zgodę Administratora.
13. Wymogu uzyskania zgody administratora na umieszczenie w tzw. stopce profilu (sygnatura) linku do prowadzonego przez siebie bloga nie stosuje się do członków Stowarzyszenia, o którym mowa w pkt I.2.

III. Rejestracja i ochrona danych osobowych
1. Użytkownik forum dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych w toku Rejestracji.
2. Każda osoba może mieć na forum tylko jedno Konto. Osoba, której bezterminowo zablokowano dostęp do forum, nie może założyć drugiego konta celem ponownego uzyskania dostępu do forum.
3. Administrator zobowiązany jest zapewnić użytkownikowi wgląd do jego danych osobowych oraz ich poprawianie.
4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, z tym że żądanie usunięcia danych, których podanie jest obligatoryjne przy Rejestracji, spowoduje zablokowanie użytkownikowi dostępu do forum.
5. Administrator nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem innych użytkowników forum, którzy mogą mieć dostęp do następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, wizerunku, miejsca zamieszkania, adres email, zawodu i zainteresowań, jeżeli dane te zostały zamieszczone w profilu danego użytkownika.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych użytkowników, jeżeli nastąpiło to bez winy Administratora.

IV. Szczegółowe zasady dla działu „Oddam-Kupię-Sprzedam”
1. Dział „Oddam – Kupię - Sprzedam” służy wyłącznie użytkownikom forum i nie jest przeznaczony do dokonywania ogłoszeń przez osoby zajmujące się działalnością gospodarczą. Ogłoszenia dotyczące ofert oddania, zakupu lub sprzedaży rzeczy mogą być zamieszczane wyłącznie w tym dziale.
2. Stowarzyszenie nie odpowiada za rzetelność ogłoszeń oraz przebieg transakcji.
3. Zakazane jest wystawianie ofert w imieniu osób trzecich.
4. Tytuł wątku powinien wyraźnie wskazywać, czy jego przedmiotem jest oddanie rzeczy, zamiar zakupu lub sprzedaży.
5. Prawo opublikowania ogłoszenia o sprzedaży mają wyłącznie użytkownicy, którzy zarejestrowali się na forum co najmniej 30 dni przed dokonaniem ogłoszenia, na moment dokonywania ogłoszenia napisali na forum co najmniej 20 wpisów merytorycznych (związanych z tematyka forum) oraz uzyskali zgodę jednego z Moderatorów.
6. Użytkownik forum ma prawo do opublikowania w roku kalendarzowym 12 ogłoszeń o sprzedaży.
7. Zakazuje się publikacji zbiorczych ogłoszeń sprzedaży. Ogłoszenie o sprzedaży może dotyczyć wyłącznie jednego przedmiotu lub jednorodnego zestawu (np. 2 częściowy garnitur).
8. Użytkownik forum, dokonujący publikacji ogłoszenia o sprzedaży, zobowiązany jest umieścić w tytule kolejny numer swojego ogłoszenia w danym roku kalendarzowym (np. "sprzedam marynarkę rozmiar 50 [1/2015]).
9. Ogłoszenie o sprzedaży może zawierać odnośnik do zewnętrznej w stosunku do forum platformy sprzedażowej (np. serwisu aukcyjnego), przy pomocy której można dokonać zakupu. Dodatkowo ogłoszenie może zawierać zdjęcia sprzedawanej rzeczy.
10. Administrator lub Moderator ma prawo usunąć ogłoszenie o sprzedaży w przypadku uznania, że nie odpowiada ono celom Stowarzyszenia.
11. Zakazuje się dokonywania wpisów w wątku z ogłoszeniem o sprzedaży przez jego autora częściej niż co 2 dni, chyba że taki wpis wiąże się z obniżeniem ceny lub sprostowaniem poprzednio opublikowanej informacji o przedmiocie sprzedaży.
12. Wpisy dotyczące oferty sprzedaży nie mogą być edytowane przez autora.


V. Szczegółowe zasady dla działu „Ogłoszenia rzemieślników i firm” oraz aktywności na forum rzemieślników i firm oferujących produkty i usługi związane z tematyką forum
1. Dział „Ogłoszenia rzemieślników i firm” służy do publikowania ogłoszeń kupna i sprzedaży, szeroko rozumianego przekazu marketingowego przez (i) osoby zajmujące się hobbystycznie lub zawodowo działalnością rzemieślniczą, (ii) firmy - oferujące produkty i usługi związane z tematyką forum. Jakiekolwiek informowanie o swojej działalności poza wątkiem dedykowanym jest niedopuszczalne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie.
2. Opublikowanie wątku w dziale wymaga zgody Administratora (standardowym wymogiem stawianym użytkownikom zainteresowanym opublikowaniem wątku jest gotowość do zorganizowania raz w roku (raz na 12 miesięcy funkcjonowania wątku) otwartego konkursu z nagrodami dla pozostałych użytkowników forum). Wymóg uzyskania zgody Administratora nie dotyczy członków wspierających stowarzyszenia.
3. Standardowo użytkownik forum może umieścić w dziale tylko jeden wątek. Ograniczenie to nie dotyczy członków wspierających stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie odpowiada za rzetelność ogłoszeń oraz przebieg ewentualnych transakcji.
5. Członkowie wspierający stowarzyszenia mogą (bez wymogu uzyskania dodatkowej zgody Administratora):
a) posiadać (i) w tzw. stopce profilu (sygnatura) dowolną ilość linków do prowadzonego przez siebie sklepu internetowego lub jakiegokolwiek środka masowego przekazu, (ii) zdjęcie profilowe zawierające logotyp marki, (iii) nazwę konta zawierającą domenę internetową.
b ) prezentować poza działem "Ogłoszenia rzemieślników i firm" ciekawe rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, wzornicze lub nawiązujące do tradycji i historii rzemiosła (reprezentowanej branży) na przykładzie swoich produktów.
6. Użytkownicy forum, posiadający zgodę Administratora do publikowania w dziale "Ogłoszenia rzemieślników i firm" mogą (bez wymogu uzyskania dodatkowej zgody Administratora):
a) posiadać (i) w tzw. stopce profilu (sygnatura) jeden link do prowadzonego przez siebie sklepu internetowego lub jakiegokolwiek środka masowego przekazu, (ii) zdjęcie profilowe zawierające logotyp marki, (iii) nazwę konta zawierającą nazwę główną domeny internetowej (bez końcówki).
b )prezentować poza działem "Ogłoszenia rzemieślników i firm" ciekawe rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, wzornicze lub nawiązujące do tradycji i historii rzemiosła (reprezentowanej branży) bez odniesienia do swoich produktów.
7. Wszyscy pozostali użytkownicy forum, będący rzemieślnikami lub firmami oferującymi produkty i usługi związane z tematyka forum, mogą prezentować w ogólnodostępnych działach forum ciekawe rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, wzornicze lub nawiązujące do tradycji i historii rzemiosła (reprezentowanej branży) bez odniesienia do swoich produktów
8. Wszyscy użytkownicy forum, posiadający zgodę Administratora do publikowania w dziale "Ogłoszenia rzemieślników i firm" mogą (bez wymogu uzyskania dodatkowej zgody Administratora) odpowiadać na zapytania dotyczące swoich produktów, publikowane przez innych użytkowników forum poza działem "Ogłoszenia rzemieślników i firm", w zakresie niezbędnym do udzielenia zwięzłej odpowiedzi.

VI. Szczegółowe zasady aktywności na forum użytkowników prowadzących blogi, których tematyka wiąże się z tematyką forum.
1. Ustanawia się dwa statusy dla użytkowników forum prowadzących blogi modowe: bloger-partner oraz bloger niewspółpracujący.
2. Status bloger-partner można uzyskać poprzez uzgodnienie z Administratorem warunków współpracy (standardowe ustalenie, w minimalnym zakresie, może dotyczyć: (i) wymiany linków (tzw. polityka "link-za-link"), (ii) wymiana treści w mediach społecznościowych).
3. Bloger-partner ma prawo:
a) posiadać (i) w tzw. stopce profilu (sygnatura) jeden link do prowadzonego przez siebie bloga lub innego środka masowego przekazu, (ii) zdjęcie profilowe zawierające logotyp bloga, (iii) nazwę konta zawierającą domenę internetową
b ) polecać wpisy (odwoływać się do wpisów) na swoim blogu, w istniejących na forum wątkach.
4. Bloger niewspółpracujący ma prawo posiadać nazwę konta zawierającą nazwę główną domeny internetowej bloga (bez końcówki).


VII. Szczegółowe zasady dla zbiorowych zakupów
1. Zakładanie wątków dotyczących zbiorowych zakupów przez użytkowników forum dopuszczalne jest wyłącznie w dziale "Projekty forumowe" i wymaga zgody Administratora.
2. Wszelkie zgłaszane przez użytkowników forum propozycje zorganizowania zbiorowych zakupów (w tym promocji rabatowych) albo pośrednictwa przy takich czynnościach stanowią wyłączną inicjatywę tych użytkowników, za którą Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności.
3. Administrator lub Moderator ma prawo usunąć wpis dotyczący zbiorowego zakupu w przypadku uznania że treść wpisu nie jest zgodna z ustaloną z Administratorem w momencie wydania zgody na publikację.


VIII. Użytkownicy o szczególnych uprawnieniach
1. Administrator może powierzyć niektórym użytkownikom forum pełnienie funkcji Moderatorów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania niniejszego regulaminu oraz porządek na forum.
2. Moderator ma prawo w szczególności do:
a) ingerowania w tytuły tematów oraz wpisy w poszczególnych tematach poprzez zmianę ich treści lub ich usuwanie bądź przenoszenie w ramach forum i łączenie tematów bądź ich dzielenie
b )zamykania dyskusji w temacie bądź odbieranie możliwości wypowiadania się w temacie przez poszczególnych użytkowników forum
3. Moderator w przypadku ingerencji w tytuł tematu lub treść wpisu zobowiązany jest zamieścić o tym informację, wskazując na przyczynę oraz charakter ingerencji.
4. Moderatorzy mogą również stosować sankcje, o których mowa w rozdziale IX.
5. Decyzje Moderatorów nie podlegają dyskusji i są ostateczne.

IX. Sankcje
1. W przypadku naruszenia przez użytkownika forum niniejszego regulaminu Moderatorzy lub Administrator mają prawo, niezależnie od uprawnień określonych w rozdziale VIII niniejszego regulaminu:
a) udzielić użytkownikowi forum ostrzeżenia
b ) pozbawić użytkownika forum dostępu do forum na czas określony, nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 30 dni
c) pozbawić użytkownika forum dostępu do wybranej części forum na czas określony lub nieokreślony
d) zablokować użytkownikowi forum bezterminowo dostęp do forum, w tym poprzez uniemożliwienie przeglądania forum oraz dokonywania wpisów z konta tego użytkownika lub poprzez zablokowanie dostępu do forum z numeru IP, z którego korzystał użytkownik forum.
2. Udzielnie użytkownikowi forum 3 ostrzeżeń w przeciągu tygodnia oznacza automatycznie pozbawienie dostępu do forum na czas 3 dni, a udzielenie 5 ostrzeżeń w przeciągu 2 tygodni oznacza automatycznie bezterminowe zablokowanie dostępu do forum.
3. Ostrzeżenie może być udzielone w formie wpisu w wątku na forum, w którym doszło do naruszenia regulaminu, bądź w formie prywatnej wiadomości przesłanej użytkownikowi forum.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia następnego po dniu jego ogłoszenia na forum.
2. Odstępstwa od zapisów Regulaminu wymagają akceptacji co najmniej dwóch członków zarządu Stowarzyszenia But w Butonierce.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.